Header: 1
Content: algemene-voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten ter zake van koop, verkoop, levering en betaling welke zijn gesloten tussen BBpak B.V. (hierna te noemen: de verkoper) en haar cliënten (hierna te noemen: de koper).
1.2 Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts dan voor de verkoper bindend, indien de verkoper die afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Zijn bij een bepaalde transactie, bepaalde voorwaarden, tekeningen of andere bescheiden overeengekomen, dan zijn deze slechts van kracht indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.
1.4 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook dan van kracht, indien gedeelten ervan om welke reden dan ook niet van toepassing zouden zijn.
1.5 Door het feit overeenkomsten met de verkoper af te sluiten, aanvaardt de koper dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst en hiervan een integraal bestanddeel vormen.

Artikel 2 Offerte en koopovereenkomst
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De bij de offertes behorende bescheiden zoals tekeningen, afbeeldingen, monsters, gegevens over gewicht en sterkte zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3 Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper – naar de beoordeling van de verkoper – voldoende kredietwaardig wordt bevonden voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.4 Indien na acceptatie van een opdracht de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper wordt betwijfeld, dan is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien de koper niet onmiddellijk voor vooruitbetaling of voor de door verkoper gevraagde garanties of zekerheden zorg draagt.
2.5 Alle heffingen door of van overheidswege opgelegd dan wel voortkomend uit voor de golfkartonindustrie geldende maatregelen of convenanten zullen aan de koper worden doorberekend. De koper wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
2.6 De door de verkoper genoemde prijzen zijn per stuk en exclusief omzetbelasting.


Artikel 3 Orders
3.1 Orders door de koper gegeven zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, voor hem bindend. Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt.
3.2 Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen, drukstempels enzovoort, die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
3.3 Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen, drukstempels enzovoort, die door de verkoper zijn vervaardigd, alsmede de daarop berustende intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van de verkoper; zelfs indien de koper de kosten heeft betaald.
3.4 Het door de verkoper bewaren van het in het vorige lid genoemde materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste gebruik.
3.5 Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen, drukstempels enzovoort die in eigendom aan de koper toebehoren en die aan de verkoper worden verstrekt, verblijven in de ruimten van de verkoper voor risico van de koper.
3.6 Alle door de verkoper verstrekte offertes, tekeningen, modellen, materiaallijsten enzovoorts blijven haar eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper nooit worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, worden afgegeven of worden gebruikt en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd aan de verkoper.


Artikel 4 (af)Levering en risico-overgang
4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden de leveringen franco op het overeengekomen adres. De verkoper bepaalt de wijze van transport. Indien de koper een andere wijze van transport, verzending of aflevering wenst, dan zijn de eventuele extra kosten die daaraan verbonden zijn voor rekening van de koper.
4.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1, is de koper voor leveringen buiten Nederland en op de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen bezorgkosten verschuldigd.
4.3 Aflevering van de bestelling vindt plaats op werkdagen, in principe tussen 8.00 en 17.00 uur.
4.4 Indien de aflevering niet op de genoemde tijd, zoals genoemd in artikel 4.3, kan plaatsvinden door afwezigheid van de koper of een andere aan de koper toe te rekenen oorzaak, zullen de gekochte goederen voor een tweede keer worden aangeboden op het afgesproken adres. De dag en het tijdstip van deze levering zullen in overleg met de koper worden vastgesteld. De extra kosten die deze tweede aflevering meebrengt (opslag, transport) dienen door de koper aan de verkoper te worden vergoed.
4.5 Het door de koper of door deze aangewezen ontvanger getekende exemplaar van het verzendadvies, de vrachtbrief of de ontvangstbevestiging in andere vorm, geldt als bewijs dat de daarop vermelde zending door de koper compleet en in uiterlijk goede staat is ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een gedateerde en ondertekende aantekening van de ontvanger op het betreffende document.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De door de verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de verkoper krachtens de overeenkomst met de koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en renten daaronder begrepen, ongeacht het bepaalde omtrent de risico-overgang in het vorige artikel.
5.2 Van inbeslagname of andere vervreemding door derden van de geleverde artikelen dient de koper de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen.


Artikel 6 Leveringstermijnen
6.1 De verkoper zal trachten de overeengekomen leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden. De genoemde leveringstermijnen gelden echter slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
6.2 Voor het geval dat de aflevering niet binnen de leveringstermijn mocht geschieden, zal zulks de koper nimmer enig recht op schadevergoeding geven. De koper heeft dan wel het recht de verkoper schriftelijk een nadere leveringstermijn van tien werkdagen te stellen en indien de goederen met inachtneming daarvan niet mochten zijn verzonden, is de koper gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Indien de gekochte goederen binnen de afleveringstermijn de fabriek, het depot of het magazijn van de verkoper hebben verlaten, wordt de verkoper geacht zich aan de bedongen leveringstermijn te hebben gehouden.
6.3 De koper is verplicht de goederen af te nemen op de afgesproken leveringsdatum. Indien de koper de goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt, zullen de kosten van opslag en handling aan de koper worden doorberekend. De verkoper is gerechtigd de aflevering op te schorten totdat deze (extra) kosten door de koper zijn voldaan.
 

Artikel 7 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
7.1 Indien zich aan de zijde van de verkoper een niet toerekenbare tekortkoming voordoet, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat deze niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zich voordoet.
7.2 Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd vanwege het feit dat de situatie van overmacht aan de zijde van verkoper meer dan één maand duurt, hebben zowel de koper als de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de verkoper schadeplichtig is jegens de koper.
7.3 Als niet toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van de verkoper zullen onder meer worden beschouwd de volgende omstandigheden, zelfs indien deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren: storingen in het bedrijf van de verkoper of een toeleverancier, gebrek aan materialen en energie, staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in Nederland, brand, ingrijpen van de overheid, requisitie van voorraden (grondstoffen daaronder begrepen), opdracht van de overheid tot het aanmaken van verpakkingen, werkstakingen, bedrijfsblokkades, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden die een belemmerende invloed op de productie of de levering hebben.
 

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient plaats te hebben binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, op door de verkoper aan te geven wijze.
8.2 Zowel voor als tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst heeft de verkoper bij gerede twijfel of de wederpartij zijn verplichtingen zal kunnen nakomen het recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen. Indien de koper niet voldoet aan hem krachtens deze bepaling opgelegde verplichting heeft de verkoper het recht verdere uitvoering van de koopovereenkomst op te schorten tot aan de verplichting tot betaling is voldaan, ofwel de koopovereenkomst te ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd zijn recht op schadevergoeding ter zake.
8.3 Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover de verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door de koper uit hoofde van enigerlei contract aan de verkoper verschuldigd is, ineens en volledig opeisbaar. De verkoper heeft dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van de koper voortvloeiende.
8.4 De koper zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet of niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem in gebreke te stellen. Indien de koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: consument) treedt het verzuim eerst in nadat de consument is aangemaand tot betaling binnen 8 dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft.
8.5 De verkoper zal in zodanig geval van de koper kunnen vorderen de koopsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke door de verkoper zijn of worden gemaakt ofwel aan deze in rekening worden gebracht ter zake van de incassering van het door de koper verschuldigde bedrag, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de totaal verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100. Is de koper een consument dan worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend op basis van het wettelijke percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van of in verband met enige overeengekomen leverantie is beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst of omzet, is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van de verkoper voor de directe schade voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is beperkt tot ten hoogste het overeengekomen (factuur)bedrag voor de leverantie waarbij de toerekenbare tekortkoming zich heeft voorgedaan, respectievelijk, bij levering in gedeelten, tot ten hoogste het betreffende gedeelte van vorenbedoeld bedrag.
9.3 Adviezen door de verkoper gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten enzovoort, worden naar beste weten verstrekt, doch de koper heeft jegens de verkoper in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak op schadevergoeding.
9.4 In geval van fabricage van goederen naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van de koper ontvangen, garandeert de koper jegens de verkoper dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen inbreuk wordt gemaakt op een merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel, of enig ander recht van derden. De koper vrijwaart de verkoper tegen alle mogelijke aanspraken van derden in verband met een inbreuk of beweerde inbreuk als hiervoor omschreven. De verkoper is in een dergelijk geval zondermeer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding voor gemaakte kosten alsmede schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat de verkoper zijnerzijds jegens de koper tot schadevergoeding gehouden is.
9.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van de koper of van derden, die hem in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, uitgezonderd die gevallen waarin sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Afmetingen en toegestane afwijkingen
10.1 Dozen worden binnenwerks gemeten en de maten worden in millimeters gemeten. Maten worden vermeld in de volgorde: lengte-breedte-hoogte. Hierbij vormen de lengte en breedte het grondvlak van de doos.
10.2 Platen worden gedefinieerd als breedte x lengte, waarbij de breedte evenwijdig loopt aan de richting van de golf. Onder richting van de golf wordt verstaan de richting van een golfrug of golfdal.
10.3 Op afmetingen van dozen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal 5% ten opzichte van de offerte, met een maximum van 10 millimeter per richting. Eveneens zijn de aangeboden materiaalkwaliteiten indicatief en gelden hiervoor de gebruikelijke toegestane afwijkingen. De toegestane afwijking in materiaalsterkte, dikte en gramgewicht bedraagt ieder 15% ten opzichte van de offerte.
10.4 Bij de beoordeling of ten aanzien van een levering één van de hiervoor genoemde grenzen is overschreden, dient ten aanzien van de desbetreffende waarde uit te worden gegaan van de gemiddelde afwijking van het totaal van de geleverde partij.
10.5 Ten aanzien van de bestelde aantallen is een afwijking van maximaal 10% ten opzichte van de offerte toegestaan.
10.6 Bij bedrukking is de klant zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ontwerp van het drukbeeld en het aangeboden drukbestand. Tevens dient de klant rekening te houden met de technische beperkingen van de gekozen druktechniek.
 

Artikel 11 Klachten
11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6, dient elke klacht betreffende een zending die niet direct waarneembaar is, op straffe van verval, te geschieden binnen vijf werkdagen na de datum vermeld op de vrachtbrief of de verzendnota.
11.2 De verkoper dient in de gelegenheid te worden gesteld eventuele klachten ter plaatse of, ter keuze van de verkoper, op haar bedrijfsterrein, te beoordelen.
11.3 Ingeval van aantoonbare klachten ten aanzien van de geleverde goederen, dient de koper de verkoper in de gelegenheid te stellen tot vervanging of herstel, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Indien de verkoper de goederen vervangt of herstelt, heeft de verkoper geen recht op vergoeding van enige schade.
11.4 Indien de verkoper gehouden is om een geleverd goed te vervangen of te herstellen, maar dit niet mogelijk blijkt binnen de normale leveringstermijn, geldt het bepaalde in artikel 9.
11.5 Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling of verrekening.

Artikel 12 Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen, die niet in der minne tussen de koper en de verkoper kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de statutaire zetel van de verkoper is gevestigd.

 

Bel of mail ons verdere vragen!

+31 851307575


Footer: 2